ขอแสดงคารวะและอาลัยรักต่อการจากไปของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สกล พันธุ์ยิ้ม อดีตผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล อดีตหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมธีวิจัยอาวุโสและศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และที่ปรึกษาสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย ผู้บุกเบิกงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านอณูพันธุศาสตร์ พันธุวิศวกรรม อณูชีววิทยาและชีวเคมี ในประเทศไทย ศิษย์ขอกราบและส่งดวงวิญญาณอาจารย์ ด้วยคุณงามความดีที่ท่าน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สกล พันธุ์ยิ้ม ได้กระทำไว้มาตลอดชีวิตของท่าน จงนำพาดวงวิญญาณของท่านไปสถิตเสถียร ณ แดนสวรรค์ในสัมปรายภพอันสงบสุขตลอดนิรันดร์ คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและชีวสารสนเทศ